• Opstarten trainingen Jeugd

  Betreft: Opstarten trainingen

  26-04-2020 

  Beste ouders en verzorgers,

  We gaan weer voorzichtig beginnen met trainen!

  Door de meest recente kabinetsbesluiten is het weer mogelijk om te trainen vanaf woensdag 29 april voor de O8 t/m O17 lichtingen. Voor de Smurfen is dat alleen mogelijk voor de 6-jarige spelers die zelfstandig op het veld kunnen spelen. Dit vanwege de voorwaarde dat er vooralsnog geen mogelijkheid is om ouders toe te laten op het complex. Voor teams met spelers van 13 of ouder zullen de trainingen plaatsvinden in aangepaste vorm en met in achtnemening van de 1,5m afstandsregel.

  Hieronder vindt u alle informatie en maatregelen over hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat onze kinderen weer veilig kunnen sporten.

   Trainen voor 6 t/m 12 jaar

  • Voor deze leeftijdsgroepen geldt dat ze vrij kunnen trainen maar dat ouders niet binnen de hekken mogen komen om elk contact te vermijden.
  • Tussen de trainers en de kinderen moet wel een 1.5m afstandregel in acht genomen worden.

  Trainen voor 13 t/m 18 jaar

  • Voor deze leeftijdsgroepen geldt dat ze kunnen trainen maar wel altijd op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Oefenvormen worden op de 1,5 meter regel aangepast en de regels zullen strikt worden nageleefd door de trainers.
  • Alle officiële regels staan ook op de website van de NOCNSF*. We willen u vragen deze goed met uw kind door te lezen. De link naar deze regels:  
  • Aangezien de leeftijdsgrens vanuit de overheid heel strikt wordt gehanteerd, zullen enkele kinderen uit de O13 die al 13 jaar oud zijn ook een aangepast training krijgen binnen het team. 
  • Kinderen die de komende weken 13 gaan worden, zullen ook na hun verjaardag te maken krijgen met aangepaste trainingen.

   Hoe gaan we het doen? 

  • Ouders mogen niet binnen de hekken van het terrein komen. Laat indien mogelijk uw kind zelfstandig naar Geel-Wit komen.
  • Ga niet vlak bij de ingang staan wachten. Zet uw kind af op enige afstand van de ingang.
  • De kantine, kleedkamers en wc zijn dicht. Neem eigen water mee en ga van te voren nog even naar het toilet.
  • Buiten de trainingen om blijven de hekken dicht, het gehele terrein is niet toegankelijk. Alleen onder begeleiding is het mogelijk om te sporten op het Geel-Wit terrein.
  • Het trainingsschema is aangepast met 15 minuten interval tussen trainingen om de trainingsgroepen zoveel mogelijk gescheiden te houden.
  • De meeste trainingen zijn korter en we vragen de kinderen ook snel weer het terrein te verlaten.
  • Bekijk het nieuwe schema op de website, want er zijn wijzigingen in aanvang- en eindtijden!
  • Kom pas 10 minuten voor aanvang van de training en wacht op enige meters afstand van de ingang van het hek. Ben je 13 of ouder? Houdt dan de onderlinge 1,5m afstand in acht!
  • De trainers zullen de trainingsgroepen van en naar het hek begeleiden en het hek open doen.
  • Kinderen die te laat komen kunnen niet meer aan de training deelnemen!
  • Iedereen maakt gebruik van 2 aparte ingangen. Bij de kantine voor als je traint op het Koes Goes veld en via de Zuidkant(gymzaaltje) als je traint op het kunstgrasveld 2.
  • Het looppad langs het grasveld is afgesloten omdat dit te smal is en het niet mogelijk is om elkaar te passeren op 1,5 meter afstand. Tevens is dit veld al ingezaaid.
  • Het is dus voor iedereen verboden om dit pad nu te gebruiken of over het veld te lopen. Bespreek dit goed met de kinderen, want niet navolgen van de regels betekent ontzegging van verdere trainingen.
  • In het weekend is het sport complex van Geel-Wit gesloten voor iedereen, totdat er toestemming komt vanuit de gemeente om ook in het weekend het terrein te mogen gebruiken.
  • Het is erg prettig voor onze trainers dat ze in de voorbereiding rekening kunnen houden hoeveel kinderen er daadwerkelijk komen. Dus wil of kan je niet komen trainen laat dit dan weten in de groepsapp van het team.

  We zijn erg blij dat we weer kunnen voetballen, maar we willen wel benadrukken dat dit alleen kan door goede naleving van de regels  en goedkeuring van deze maatregelen door de Gemeente Haarlem. Bij het niet naleven van deze maatregelen kan de gemeente alsnog beslissen de trainingsactiviteiten op onze locatie niet toe te staan.

  Geel-Wit Instuif op vrijdagmiddag 8, 15 en 22  mei.

  Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen en daarom heeft de regering gevraag of sportverenigingen ook iets kunnen aanbieden voor niet leden. Als echte buurtvereniging waarbij iedereen welkom is hebben wij dit verzoek opgepakt.

  Op vrijdagmiddag 8, 15 en 22 mei is er een instuif van 15.00-16.30 op het Koos Goesveld voor niet leden tot 12 jaar. Geef dit dus door aan buren, vrienden en vriendinnen. Geel-Wit leden kunnen niet leden meenemen, maar niet-leden kunnen maar door 1 lid worden vergezeld om de groepen klein te houden. Wil je ons helpen met de organisatie, stuur dan een mail naar voorzitterjeugd@geel-wit.nl of meld je bij Sytse Goverts van de Jeugdcommissie op nummer 06-48013448.

  We bedanken alvast alle vrijwillige Geel-Wit trainers en ouders die meehelpen om dit voetbalplezier weer mogelijk te maken.

   

  Met vriendelijke groeten,

  Het Hoofdbestuur en Jeugdcommissie van Sv Geel-Wit ’20.

  English version

   Dear all, 

  We are happy to announce that from Wednesday 29th of April we are allowed to start up training for the youth with some precautions and rules.

  Please ask your coordinator or someone in your team if you have any remaining question with regards to these following rules:

  • Parents are not permitted to enter the premises. If possible, let your child come to Geel-Wit Do not wait near the entrance. Drop your child of some distance away from the entrance.
  • The canteen, changing rooms and toilet are closed. Bring your own water and go to the toilet beforehand.
  • The gates remain closed outside the training sessions, the entire site is not accessible. It is only possible to exercise under supervision.
  • The training schedule has been adjusted with a 15 minute interval between trainings to keep the groups as separated as possible.
  • Trainings are shorter and we ask the kids to swiftly leave the premises after the training.
  • View the new schedule on the website, because there are changes in start and end times!
  • Do not come until 10 minutes before the start of the training and wait a few meters away from the entrance of the gate. Are you 13 or older? Keep the 1.5m distance!
  • The trainers will guide the training groups to and from the gate and open the gate.
  • Children who arrive late can no longer participate in the training!
  • Everyone uses 2 separate entrances. At the canteen(North side) if you train on the Koes Goesveld and via the South side (gym hall) if you train on the artificial grass field 2.
  • The walkway along the lawn is closed because it is too narrow and it is not possible to pass each other with a 1.5 distance. This field has also already been sown and is inaccessible as well.
  • It is therefore forbidden for everyone to use this path now or walk on the field. Discuss this with your children, because disobeying the rules means denial of further training.
  • During the weekend, the Geel-Wit sports complex is closed to everyone, until permission is granted from the municipality to use the site during the weekend.
  • It is very pleasant for our trainers to be able to take into account how many children are actually coming in preparation. So if you do not want to or cannot train, please let us know in the group app of the team. 

  Rules for the training/kids:

  Kids from 6-12 years old:

  They are allowed to play freely, but have to keep a 1.5m distance to trainers

  Kids 13-18 years old:

  These kids have to obey the 1.5m distance at all times. The trainers will adapt training material to comply. Kids in the O13 who already turned 13, will receive adjusted training. They will be informed by the coordinator or trainer. 

  These are the set of measures and rules we need to comply to, to be able to train in the coming weeks. Please support us in respecting the rules and give good guidance to your kids who come to training. If any of the rules are going to change in the near future, we will let you know as soon as possible.